1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klientui pageidaujant gauti Dgmlithuania.com informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai Dgmlithuania.com svetainėje skirti: o Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą o Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą o Priminti apie patikusias prekes o Rinkti puslapio lankymo statistiką Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“. Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.
3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Dgmlithuania.com patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Canywhere.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Dgmlithuania.com partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
4. Klientas, užsiregistruodamas Dgmlithuania.com Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Dgmlithuania.com Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Dgmlithuania.com atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Dgmlithuania.com Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

2. PRIVATUMO POLITIKA

1. Šis dokumentas reglamentuoja Bendrijos ir jos narių veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrijoje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.
4. Bendrija Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis: (a) vardas; (b) pavardė; (c) elektroninio pašto adresas; (d) telefono numeris.
5. Bendrija neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir tikrumo, todėl priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys tikslūs ir teisingi.
6. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

3. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Dgmlithuania.com patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau Klientas turi pasirinkti atsiskaitymo būdą Dgmlithuania.com Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Dgmlithuania.com pristatymo būdų variantų.
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Dgmlithuania.com. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Dgmlithuania.com Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Dgmlithuania.com. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Dgmlithuania.com. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Dgmlithuania.com yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Dgmlithuania.com gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pristatytas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas.
6. Klientui pateikus užsakymą, Dgmlithuania.com sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. Dgmlithuania.com gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Dgmlithuania.com vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Dgmlithuania.com duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

4. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINOS NUSTATYMAS

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
2. Dgmlithuania.com nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta.
5. Dgmlithuania.com parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el.paštu Dgmlithuania.com, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Dgmlithuania.com ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Dgmlithuania.com per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. Dgmlithuania.com įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Dgmlithuania.com įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2. Dgmlithuania.com įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. Dgmlithuania.com įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Dgmlithuania.com neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Dgmlithuania.com.
6.4. Dgmlithuania.com visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Dgmlithuania.com įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Dgmlithuania.com Parduotuvėje nurodytų būdu.
2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Dgmlithuania.com gavus apmokėjimą už prekes.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos,
modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam netinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo užsakymo patvirtinimo momento. Ši Kliento teisė siejama su
tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių
komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a)
nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės
išvaizdos.
4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais
atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą Dgmlithuania.com prekių grąžinimo ar
keitimo formą.
6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti
Dgmlithuania.com tokį kainų skirtumą.
7. Tais atvejais, kai Dgmlithuania.com neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo.

 

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Dgmlithuania.com įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 3 darbo dienas nuo patvirtinimo apie
užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Dgmlithuania.com sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Dgmlithuania.com įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą ar paštomato adresą.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu
adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Dgmlithuania.com pretenzijų dėlprekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Prekės, užsakytos Dgmlithuania.com internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Pristatymo laiką Klientas suderina su įgaliota kurjerių tarnybą. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis
įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti el.paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje
„Kontaktai“).
5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti
prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Dgmlithuania.com, o
Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Dgmlithuania.com visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Dgmlithuania.com elektroniniu paštu:
a) jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeriai vėluoja daugiau nei 15 minučių po laiko intervalo pabaigos;
b) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo
valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;
c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
d) visais atvejais nedelsiant informuoti Dgmlithuania.com, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių
prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas)
arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Dgmlithuania.com atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai
buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos
prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Dgmlithuania.com.

 

8. KITOS NUOSTATOS

1. Visi pranešimai Dgmlithuania.com turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti
Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
2. Sutartis tarp Kliento ir Dgmlithuania.com sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

 

Uždaryti

catégories de produits

Add to cart